Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych

Operatorem jest Jan Uchytil. ID: 06815669 z siedzibą pod adresem Šeborov 5, Uhřínov 594 01. Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego.

I. Ramy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe klientów i innych osób (zwanych dalej również „osobami, których dane dotyczą”), których dane osobowe przetwarza Kupfollowers.cz, są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem. W szczególności rozporządzenie (UE) nr 2016/679, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Administrator danych osobowych

Administratorem zebranych danych osobowych jest Kupfollowers.cz

III. Dokładność danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania swoich danych osobowych (np. podczas składania zamówienia za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu) w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz jest zobowiązana do poinformowania administratora bez zbędnej zwłoki o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych.

IV. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • Imię, nazwisko (wraz z ewentualnym dodatkiem mającym na celu dalsze scharakteryzowanie osoby lub firmy osoby fizycznej), tytuł (o ile został podany przez klienta), adres zamieszkania lub siedziby, adres dostawy, NIP, adres e-mail osoby, której dane dotyczą, numer telefonu oraz dane dotyczące dokonanego zakupu są przetwarzane w celu realizacji umowy (np. w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną). Podstawą prawną przetwarzania tych danych w powyższym celu jest ich niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania działań podjętych przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.Powyższe dane osobowe są dalej przetwarzane po wykonaniu umowy, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kupfollowers.cz.
 • Dane osobowe, o których mowa w pkt. A i dane dotyczące historii zamówień klienta, dokonanych zakupów i zgłoszonych roszczeń mogą być przetwarzane w celu prowadzenia internetowego konta użytkownika klienta; podstawą prawną przetwarzania tych danych w tym celu jest zgoda udzielona przez klienta.
 • Dane osobowe klientów, o których mowa w punkcie A, mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności przesyłania informacji handlowych dotyczących towarów i usług Kupfollowers.cz; podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes Kupfollowers.cz. Jeśli użytkownik bierze udział w konkursie organizowanym przez Kupfollowers.cz, dane mogą być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego na podstawie jego zgody.
 • Imię, nazwisko lub inne dane identyfikacyjne i kontaktowe mogą być wymagane i przetwarzane przez Kupfollowers.cz w celu identyfikacji osoby przy zwrocie świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego z powodu zakończenia stosunku umownego (np. odstąpienie od umowy kupna z powodu odstąpienia od umowy), przy odbiorze nagrody w konkursie organizowanym przez Kupfollowers.cz i związanej z tym ochrony stron przed wydaniem świadczenia osobie nieuprawnionej. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora.
 • Podczas korzystania z naszej strony internetowej www.kupfollowers.cz („Strona internetowa”), Kupfollowers.cz otrzymuje i rejestruje informacje z przeglądarki, które mogą zawierać dane osobowe. W celu gromadzenia tych informacji stosujemy różne procedury, takie jak tzw. pliki cookie; informacje te mogą obejmować adres IP użytkownika, unikalny identyfikator, który wykorzystuje pliki „cookie”, informacje o plikach cookie oraz informacje dotyczące tego, czy urządzenie użytkownika posiada oprogramowanie niezbędne do uzyskania dostępu do określonych funkcji, unikalny identyfikator urządzenia i typ urządzenia, domenę, typ i język przeglądarki, typ i ustawienia systemu operacyjnego, kraj i strefę czasową, poprzednio odwiedzane strony internetowe, informacje o działaniach użytkownika w naszych Witrynach, takich jak kliknięcia, dokonane zakupy i zaznaczone preferencje, a także dostęp i czas dostępu oraz odsyłające adresy URL.
 • Używamy plików cookie do śledzenia sposobu, w jaki nasi klienci korzystają z Witryny i do zrozumienia preferencji naszych klientów. Pozwala nam to obsługiwać naszych klientów i poprawiać ich doświadczenia online. Używamy również plików cookie do uzyskiwania zbiorczych danych o ruchu w witrynie i komunikacji, do identyfikowania trendów i uzyskiwania danych statystycznych w celu dalszego ulepszania naszej Witryny. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy zasadniczo trzy kategorie plików cookie.
 • Funkcjonalne: Te pliki cookie są wymagane do podstawowego funkcjonowania strony internetowej i dlatego są zawsze włączone; obejmują one pliki cookie, które pozwalają nam zapamiętać użytkownika podczas przeglądania naszej strony internetowej podczas jednej wizyty lub, jeśli użytkownik sobie tego życzy, podczas każdej wizyty. Pomagają one w tworzeniu zawartości koszyka i przechodzeniu przez proces płatności, a także pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa i zgodności z wymogami prawnymi.
 • Wzmacniacze funkcjonalności (wydajności): te pliki cookie pozwalają nam poprawić funkcjonalność naszej Witryny poprzez śledzenie użytkowania. W niektórych przypadkach te pliki cookie poprawiają szybkość reakcji na żądania użytkownika i pozwalają nam zapamiętać jego wybory dotyczące witryny. Odrzucenie tych plików cookie może skutkować niedokładnymi rekomendacjami i spowolnieniem działania witryny.
 • Media społecznościowe i reklama: Pliki cookie mediów społecznościowych oferują możliwość połączenia użytkownika z sieciami społecznościowymi i udostępniania w nich treści z naszych Witryn. Reklamowe pliki cookie (pliki cookie stron trzecich) zbierają informacje, które pomagają nam lepiej dostosować reklamy do zainteresowań użytkownika, zarówno w naszej Witrynie, jak i poza nią. W niektórych przypadkach te pliki cookie obejmują również przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Odrzucenie tych plików cookie może spowodować wyświetlanie reklam, które są mniej odpowiednie dla użytkownika, lub brak możliwości skutecznego łączenia się z kontami na Facebooku, Instagramie lub innych mediach społecznościowych i/lub brak możliwości udostępniania treści w mediach społecznościowych.

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych w tych celach jest zgoda udzielona przez osobę, której dane dotyczą, lub uzasadniony interes administratora do celów podstawowej analizy ruchu na stronie internetowej.

V.

Udostępnienie danych osobowych, o których mowa w art. IV(c). A i F jest wymogiem umownym Kupfollowers.cz Imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail kupującego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz imię, nazwisko (w tym wszelkie dodatki charakteryzujące osobę lub firmę osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), adres siedziby, numer VAT, numer VAT (dla płatników VAT) i adres e-mail kupującego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą są również danymi, które muszą być zawarte w umowie; niepodanie tych danych może prowadzić do niemożności zawarcia umowy.

VI. Czas przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane w Kupfollowers.cz przez okres wymagany przez obowiązujące prawo, jeśli taki okres nie został określony, tak długo, jak długo trwa prawny powód przetwarzania lub przez okres niezbędny do ustalenia wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

VII. Kategorie odbiorców danych osobowych:

Kupfollowers.cz może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zewnętrznemu podmiotowi przetwarzającemu.

 • Dostawcy usług księgowych, podatkowych i prawnych
  Administrator jest również uprawniony do przekazywania danych osobowych osobom świadczącym na jego rzecz usługi księgowe, podatkowe i prawne w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych oraz w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń w postępowaniu sądowym, pozasądowym lub administracyjnym.
 • Organy oceniające zasadność skarg
  Administrator jest uprawniony do przekazania podmiotowi przekazującemu administratorowi ocenę zasadności reklamacji dokumentów podatkowych za zakupione towary zawierających, oprócz wymogów ustawowych, adres e-mail i numer telefonu klienta.
 • Podmioty świadczące usługi marketingu bezpośredniego
  Administrator jest uprawniony do podania adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu przesyłania informacji handlowych podmiotom, które wykonują te czynności na rzecz administratora jako podmioty przetwarzające.
 • Podmioty kontaktujące się z klientami w celu uzyskania opinii
  Za zgodą osoby, której dane dotyczą, administrator jest uprawniony do przekazania informacji o zamówieniu i adresu e-mail podmiotom kontaktującym się z klientami w celu uzyskania oceny zakupionych towarów i świadczonych usług.

VIII. Prawo dostępu do danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo uzyskać dostęp do tych danych osobowych.

IX. Prawo do sprostowania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

X. Prawo do usunięcia danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

XI. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od administratora ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w przypadkach przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

XII. Prawo do przenoszenia danych osobowych

Z zastrzeżeniem warunków określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi z pominięciem administratora, któremu dostarczono te dane osobowe,

XIII. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, w tym profilowania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

XIV. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres e-mail: kupfollowers@email.cz lub poprzez pisemne powiadomienie wysłane na adres siedziby administratora. Zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, rabatach i promocjach marketingowych dotyczących towarów i usług administratora można również wycofać za pośrednictwem elektronicznego systemu rezygnacji z subskrypcji, klikając link rezygnacji z subskrypcji bezpośrednio w wysłanej wiadomości e-mail.

XV. Wykonywanie praw

Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z powyższych praw za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: kupfollowers@email.cz lub pisemnie na adres siedziby administratora.

XVII. Prawo do złożenia skargi

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych. W Republice Czeskiej organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.